Category The sustainable society, Challenge #6

“Circular awareness”

- How can we increase awareness and action in regard to the circular and sustainable and efficient use of natural resources?

Background: To realize Agenda 2030, it is central to have a circular society where we minimize the extraction of virgin and non-renewable resources. This relies on mindset and awareness throughout society, where every citizen takes responsibility and ownership of one's own footprint. Not only to ensure we buy sustainable and handle our waste in an effective way, but it also relies on us to develop new solutions through which we are able to share resources with others. Södertälje municipality is dedicated to create a society where all citizens have enough knowledge about sustainability and climate change to act on.

What solutions can be implemented in Södertälje in order to increase the awareness and action of citizens, related to the circular economy? 

Constraints to consider:

  • Who would be the recipient and target audience of the solution?
  • What are the business implications and competitive results of the solution?
  • What are the technical, ethical, social and economical challenges of implementing the solution?

Impact: A society built on a circular economy and efficient sharing of resources.

 #circulareconomy  #sharingiscaring  #sustainablemindset

__________________________________________________________


Kategori Det hållbara samhället, Utmaning #6

"Cirkulär medvetenhet"

- Hur kan vi öka medvetenheten och handlingskraften kring ett cirkulärt och hållbart och effektivt utnyttjande av naturresurser?


Bakgrund:
För att förverkliga Agenda 2030 är det centralt med ett cirkulärt samhälle där vi minimerar uttaget av jungfruliga och icke förnybara resurser. Detta bygger på tankesätt och medvetenhet i hela samhället, där varje medborgare tar ansvar och ägarskap över sitt eget fotavtryck. Inte bara för att säkerställa att vi köper hållbart och hanterar vårt avfall på ett effektivt sätt, utan det är också beroende av att vi utvecklar nya lösningar genom vilka vi kan dela resurser med andra. Södertälje kommun är dedikerad till att skapa ett samhälle där alla medborgare har tillräckligt med kunskap om hållbarhet och klimatförändringar att agera utifrån.

Vilka lösningar kan implementeras i Södertälje för att öka medborgarnas medvetenhet och handlingskraft, relaterat till den cirkulära ekonomin?

Att tänka på:

  • Vem skulle vara mottagare av och målgrupp för lösningen?
  • Vilka är affärsmässiga konsekvenser och effekter kan lösningen få?
  • Vilka är de tekniska, etiska, sociala och ekonomiska utmaningarna med att implementera lösningen?

Önskad effekt: Ett samhälle byggt på cirkulär ekonomi och effektiv delning av resurser.

#cirkulärekonomi #videlarvibryross #hållbartmindset