These are the three winners in Hack for Södertälje 2022. You can se all submitted solutions in hackathon platform Eventornado.
See all submitted solutions


Winners are issued block chain verified winners' certificates.
See certificates here

1st prize
Team Ptolemaios

See interview with Team Ptolemais 

Solution 
Accessibility annotated sidewalk map

Idea description
To generate a map of sidewalks in Södertälje, annotated with accessibility information. We propose creating a sidewalk map annotated with accessibility data, generated using machine learning, IoT and open data. The primary impact of our solution will be helping citizens with accessibility needs navigate the city more easily. The solution we propose mainly relies on existing datasets that are available for the entirety of Södertälje municipality, like height maps and satellite photos. After an initial trial in the Södertälje city centre the solution is scalable to the larger Södertälje area and beyond.

See presentation (pdf, opens in new tab)

Category
 
The inclusive society

Challenge #3 
“Open data for further development of the inclusive society”.

The motivation of the jury
For an outstanding solution in regards to inclusivity, sustainability, and connectivity. In the footsteps of the great astronomer, geographer, and mathematician Ptolemaios, this team has created a solution not only for Södertälje city but for all cities over the world.

By this solution, people regardless of disability or different conditions will have access to get around the city and be involved in everyday city life.

2nd prize 
Team Resource

See interview  with Shirin Redha/Team Resource

Solution
Resource

Idea description
The idea of resource is to create a stock market platform “waste-to-resource” for construction materials and waste, to encourage reuse and inform on climate impact on your choices.

The companies can see the stock available from real-time data from suppliers, and the demand from other companies to make their procurement process easier while focusing on smarter waste management. Resource will provide supply materials, demand from other companies, inventory in their existing buildings, technical information of materials and climate impact fort the different choices they make which later on with the help of machine learning will generate useful insights for the platform.

By cooperating with citizens in Södertälje there will be an additional profile for private users to be able to connect to small quantity constructions waste, such as wood with careful consideration to quality.

See presentation (pdf, opens in new tab)

Category The sustainable society

Challenge #5 “Excelling waste management”

The motivation of the jury
This solution addresses a local and a global challenge impacting our climate and resources. Stop wasting our construction waste is vital for the sustainable city of tomorrow.


3rd prize
Team Every byte counts

See interview with Team Every Byte Counts

Solution
Educated Decision-making


Idea description
To help educated desicion-making, the solution will collect data, analyze it and present it with key metrics and relevant information such as p-value, standard deviation and data from regression analysis. Our solution will also use NLP to make search easier and more accurate, and machine learning to make predictions.

By designing a new and innovative data flow process with an intuitive and understandable presentation our product will help municipalities and nations to save a large amount of the taxpayer´s money.

With our solutions there exists many applications of Machine learning, AI and IoT. The solution, unlike the old model, data provided by the municipality and external data sources are all aggregated in one platform. This enables possibility to conduct cross-data advanced calculations, predictions and visualization. Examples of this are are regression analyzes and calculating p-value.

See presentation (pdf, opens in new tab)

Category The connected society

Challenge #10 “Data driven development”

The motivation of the jury
The solution addresses an important challenge within high-level decision-making and to make the right decisions based on correct data. The solution has a potential impact on all levels of city life, also the sustainable and economical aspects.

Det här är de tre vinnarna i Hack för Södertälje 2022. Du kan se alla inskickade lösningar i hackathonplattformen Eventornado.
Se alla inskickade lösningar

Vinnarna får blockkedje-verifierade diplom.
Se diplomen här

1:A PRIS
Team Ptolemaios

Se intervju med Team Ptolemaios 

Lösning

Tillgänglighetsanpassad karta över trottoarer


Idébeskrivning

Att generera en karta med tillgänglighetsinformation över trottoarer i Södertälje. Vi föreslår att man skapar en trottoarkarta med tillgänglighetsdata, genererad med hjälp av maskininlärning, IoT och öppen data. Den primära effekten av vår lösning kommer att vara att hjälpa medborgare med tillgänglighetsbehov att navigera lättare i staden. Lösningen vi föreslår bygger i huvudsak på befintliga datamängder som finns tillgängliga för hela Södertälje kommun, som höjdkartor och satellitbilder. Efter ett första försök i Södertälje centrum är lösningen skalbar till det större Södertäljeområdet och utanför.

Se presentation (pdf, öppnas i ny flik)


Kategori
Det inkluderande samhället

Utmaning #3
"Öppna data för vidareutveckling av det inkluderande samhället".

Juryns motivering

För en enastående lösning när det gäller inkludering, hållbarhet och uppkoppling. I fotspåren av den store astronomen, geografen och matematikern Ptolemaios har detta team skapat en lösning inte bara för Södertälje stad utan för alla städer över hela världen.

Genom denna lösning får människor oavsett funktionsnedsättning eller olika förutsättningar tillgång till att ta sig runt i staden och vara delaktiga i stadslivet.

2:A PRIS
Team Resource

Se intervju med Shirin Redha/Team Resource

Lösning
Resource


Idébeskrivning

Tanken med Resource är att skapa en börsplattform för byggmaterial och avfall, för att uppmuntra till återanvändning och informera om klimatpåverkan.

Företagen kan se tillgängligt material från realtidsdata från leverantörer, och efterfrågan från andra företag att göra sin upphandlingsprocess enklare samtidigt som de fokuserar på smartare avfallshantering. Resurs kommer att tillhandahålla utbud, efterfrågan från andra företag, inventering i befintliga byggnader, teknisk information om material och klimatpåverkan för de olika val de gör som senare med hjälp av maskininlärning kommer att generera användbara insikter för plattformen.

Genom att samarbeta med medborgare i Södertälje kommer privata användare kunna köpa små mängder byggavfall, så exempelvis trä.

Se presentation (pdf, öppnas i ny flik)


Kategori
Det hållbara samhället

Utmaning #5
"Utmärkt avfallshantering"

Juryns motivering

Denna lösning löser en lokal och en global utmaning som påverkar vårt klimat och våra resurser. Att sluta slösa med vårt byggavfall är avgörande för morgondagens hållbara stad.

3:E PRIS
Team Every Byte Counts

Se intervju med Team Every Byte Counts

Lösning
Informerat beslutsfattande

Idébeskrivning

För att hjälpa informerat beslutsfattande kommer lösningen att samla in data, analysera den och presentera den med nyckelmått och relevant information som p-värde, standardavvikelse och data från regressionsanalys. Vår lösning kommer också att använda NLP (bearbeta naturligt språk på svenska) för att göra sökning enklare och mer exakt, och maskininlärning för att göra förutsägelser.

Genom att designa en ny och innovativ dataflödesprocess med en intuitiv och begriplig presentation kommer vår produkt att hjälpa kommuner och länder att spara en stor summa av skattebetalarnas pengar.

Med vår lösning finns det många tillämpningar av maskininlärning, AI och IoT. I lösningen, till skillnad från den gamla modellen, är data från kommunen och externa datakällor samlade i en plattform. Detta gör det möjligt att utföra avancerade beräkningar, förutsägelser och visualisering över data. Exempel på detta är regressionsanalyser och beräkning av p-värde.

Se presentation (pdf, öppnas i ny flik)


Kategori
Det uppkopplade samhället

Utmaning #10
"Datadriven utveckling"

Juryns motivering
Bidraget löser en viktig utmaning inom beslutsfattande på hög nivå och att fatta rätt beslut baserat på korrekt data. Lösningen har en potentiell inverkan på alla nivåer av stadslivet, även de hållbara och ekonomiska aspekterna.

Jury

Mustafa Sherif
Urban Planner at AFRY and Podcast host at Urbanistica Smart City


Read more

Aljoša Lagumdzija
CEO/City manager at Södertälje City

Read more

Ann Molin
Founder & Secretary General, Hack for Earth Foundation

Read more

Anders Rosberg
CIO at Södertälje municipality and Telge group

Read more

Caroline Andersson
Founder and CEO of Governo AB

Read more

Carolina Emanuelson
Partner Manager, Hack for Earth Foundation

Read more

Eric Hjelmestam
CEO at MetaSolutions AB

Read more

Eva Helén
Development strategist at project MatLust/Södertälje Science Park

Read more

Karin Björkryd
Head of health and social services at Södertälje municipality

Read more

Robert Kingfors
CEO at Södertälje Science Park

Read more

Tomas Thernström
Chief strategist, waste management and circular economy at Södertälje municipality

Read more