Challenges

Challenges - or rather, the suggested solutions to the challenges - are what this hackathon is about. Each team chooses one challenge to work on and submit a solution for. 

If you have questions about the challenges, don't hesitate to contact us!
Go to contact page


Quick links to challenges (for introduction to categories and challenges scroll down):


Category 1: The inclusive society

Challenge #1: “From A to B without constraints”
Challenge #2: “Inclusive and engaging communication”
Challenge #3: “Open data for further development of the inclusive society”

Category 2: The sustainable society

Challenge #4: "Excelling resource management"
Challenge #5: “Excelling waste management"
Challenge #6: “Circular awareness”

Category 3: The connected society
Challenge #7: "Power of open data"
Challenge #8: "IoT for the greater good"
Challenge #9: "Data sets reimagined"
Challenge #10: "Data driven development"


INTRODUCIONS TO CATEGORIES AND CHALLENGES


Category 1: THE INCLUSIVE SOCIETY

In our society, there is a development towards larger gaps between groups. Between those who have more or less time, those who have more or less money and those who have more or less knowledge of how society works. The feeling of participation and safety in society can differ greatly and the trust in the municipality and social institutions, as well as in each other, is connected to these increased gaps.

The inclusive society is a society built on trust, openness and cooperation. It is for everyone at any time and any place and on the person's own terms. The three challenges of this challenge category aim to help Södertälje municipality develop towards a more inclusive society.

Related UN SDGs:
No.10: “Reduce inequality within and among countries”
No.16: “Peace, justice and strong institutions”

Challenge #1: “From A to B without constraints”
Challenge #2: “Inclusive and engaging communication”
Challenge #3: “Open data for further development of the inclusive society”

Category 2: THE SUSTAINABLE SOCIETY

If everyone on earth consumed as we Swedes do, the natural resources from four globes would be consumed under one year of living. To realize Agenda 2030, it is central to have a circular society. We need to minimize the extraction of virgin and non-renewable resources as well as to build cycles where materials are reused and recycled and where resources are returned to the biological cycle. 

These challenges aim to imagine and develop new ways, concepts and ideas to help Södertälje municipality to mature towards a more circular and sustainable society in accordance with the global goals - in a context adapted to the setting of Södertalje municipality. We see that emerging technologies such as IoT, Open data and AI can help us do things in a new more sustainable way - but we need your help to define the best approaches and to identify innovative ideas for implementation.

Related UN SDGs:
No.11: “Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable”
No.12: “Ensure sustainable consumption and production patterns”
No.13: “Take urgent action to combat climate change and its impacts”

Challenge #4: "Excelling resource management"
Challenge #5: “Excelling waste management"
Challenge #6: “Circular awareness”


Category 3: THE CONNECTED SOCIETY

Society today is connected and interconnected, and as a private person one can get service in real time and on one's own terms. Alongside the increase of possibilities and services offered to connect - both with others and with our environment - the expectations continue to expand throughout society. The public sector needs to step it up and get better at delivering service that is real time, responsive and personalized, as well as sustainable. 

Society's consumption of natural resources is today unsustainable and digital technology will be a necessity for streamlining and optimizing businesses that in the future need to consume significantly fewer resources, as well as contribute to the solution. IoT, Open data and AI are some of the foundations for an inclusive, sustainable and connected society. 

Södertälje aims to develop new applications and solutions that utilize the possibilities of real time data that are generated in ecosystems between IoT, open data and different AI applications. 

Related UN SDGs;
No.9: “Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation”

  Challenge #7: "Power of open data"
  Challenge #8: "IoT for the greater good"
  Challenge #9: "Data sets reimagined"
  Challenge #10: "Data driven development"

  _________________________________________________________

  Utmaningarna – eller snarare, de föreslagna lösningarna på utmaningarna – är vad det här hackathonet handlar om. Varje team väljer en utmaning att arbeta med och lämna in en lösning på. 

  Om du har frågor om utmaningarna, kontakta oss gärna!
  Gå till kontaktsidan

  Snabblänkar till utmaningar (scrolla ner för att komma till introduktionen av kategorier och utmaningar):

  Kategori 1: Det inkluderande samhället
  Utmaning #1: "Från A till B utan begränsningar"
  Utmaning #2: "Inkluderande och engagerande kommunikation"
  Utmaning #3: "Öppna data för vidareutveckling av det inkluderande samhället"

  Kategori 2: Det hållbara samhället
  Utmaning #4: "Utmärkt resurshantering"
  Utmaning #5: "Utmärkt avfallshantering"
  Utmaning #6: "Cirkulär medvetenhet"

  Kategori 3: Det uppkopplade samhället
  Utmaning #7: "Kraften i öppna data"
  Utmaning #8: "IoT för det allmänna bästa"
  Utmaning #9: "Tänk nytt om data"
  Utmaning #10: "Datadriven utveckling"


  INTRODUKTION TILL KATEGORIER OCH UTMANINGAR

  Kategori 1: Det inkluderande samhället

  I vårt samhälle sker en utveckling mot större klyftor mellan grupper. Mellan de som har mer eller mindre tid, de som har mer eller mindre pengar och de som har mer eller mindre kunskap om hur samhället fungerar. Känslan av delaktighet och trygghet i samhället kan skilja sig mycket åt och förtroendet för myndigheter och sociala institutioner, liksom för varandra, är kopplat till dessa ökade klyftor.

  Det inkluderande samhället är ett samhälle byggt på tillit, öppenhet och samarbete. Det är för alla när som helst och var som helst och på personens egna villkor. De tre utmaningarna i denna utmaningskategori syftar till att hjälpa Södertälje kommun att utvecklas mot ett mer inkluderande samhälle.

  Relaterar till globala mål:

  Nr 10: "Minskad ojämlikhet"
  Nr 16: "Fredliga och inkluderande samhällen"

  Utmaning #1: "Från A till B utan begränsningar"
  Utmaning #2: "Inkluderande och engagerande kommunikation"
  Utmaning #3: "Öppna data för vidareutveckling av det inkluderande samhället"


  Kategori 2: Det hållbara samhället

  Om alla på jorden konsumerade som vi svenskar skulle naturresurserna från fyra jordklot förbrukas under ett levnadsår. För att förverkliga Agenda 2030 är det centralt med ett cirkulärt samhälle. Vi måste minimera utvinningen av jungfruliga och icke-förnybara resurser samt bygga kretslopp där material återanvänds och återvinns och där resurser återförs till det biologiska kretsloppet. 

  Dessa utmaningar syftar till att föreställa sig och utveckla nya sätt, koncept och idéer för att hjälpa Södertälje kommun att mogna till ett mer cirkulärt och hållbart samhälle i enlighet med de globala målen – i ett sammanhang anpassat efter Södertälje kommuns inställning. Vi ser att framväxande teknologier som IoT, öppen data och AI kan hjälpa oss att göra saker på ett nytt mer hållbart sätt – men vi behöver din hjälp för att definiera de bästa tillvägagångssätten och att identifiera innovativa idéer för implementering.

  Relaterar till globala mål:

  Nr 11: "Hållbara städer och samhällen"
  Nr 12: "Hållbar konsumtion och produktion"
  Nr 13: "Bekämpa klimatförändringarna"

  Utmaning #4: "Utmärkt resurshantering"
  Utmaning #5: "Utmärkt avfallshantering"
  Utmaning #6: "Cirkulär medvetenhet"


  Kategori 3: Det uppkopplade samhället


  Samhället idag är uppkopplat och sammankopplat och som privatperson kan man få service i realtid och på sina egna villkor. Parallellt med ökningen av möjligheter och tjänster som erbjuds för att få kontakt - både med andra och med vår miljö - fortsätter förväntningarna att växa i hela samhället. Den offentliga sektorn behöver bli bättre på att leverera tjänster som är realtid, lyhörda och personliga samt hållbara.

  Samhällets konsumtion av naturresurser är idag ohållbar och digital teknik kommer att vara en nödvändighet för att effektivisera och optimera verksamheter som i framtiden behöver konsumera betydligt mindre resurser, samt bidra till lösningen. IoT, öppen data och AI är några av grunderna för ett inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle.

  Södertälje har som mål att utveckla nya applikationer och lösningar som utnyttjar möjligheterna med realtidsdata som genereras i ekosystem mellan IoT, öppen data och olika AI-applikationer.

  Relaterar till globala mål:

  Nr 9: "Hållbar industri, innovationer och infrastruktur"

  Utmaning #7: "Kraften i öppna data"
  Utmaning #8: "IoT för det allmänna bästa"
  Utmaning #9: "Tänk nytt om data"
  Utmaning #10: "Datadriven utveckling"