Category The connected society, Challenge #9

“Data sets reimagined”

- What concepts can be implemented to leverage IoT, AI and real-time data, based on Södertälje municipality’s current or future (and hypothetical) data-sets?

Background: To realize Agenda 2030 we need to mobilize all resources available. The realization of a sustainable society before we have surpassed irreversible boundaries may rely on extraordinary methods and use of next generation technology.With the use of machine learning and artificial intelligence the applications within data processing have become more complex, and with much greater boundaries of what is possible. The use of complex methods can enable us to develop more adaptive solutions that scale better over time and may very well change the landscape and outlook of a given challenge.

How can IoT, AI and machine learning be used to leverage the existing real-time and open data in more efficient ways, as well as the data sets of tomorrow? And which are the data sets of tomorrow and beyond? 

Constraints to consider:

  • What are the business implications and competitive results of the solution?
  • What are the technical, ethical social and economical challenges of implementing the solution?

Impact: A society where IoT, AI and open data are go-to-ingredients in developing new services for citizens, to serve the reality of tomorrow.

#ai  #machinelearning  #datamanagement  #dataoftomorrow  #sensorsthatmakesense

__________________________________________________________


Kategori Det uppkopplade samhället, Utmaning #9

"Tänk nytt om data"


- Vilka koncept kan implementeras för att utnyttja IoT, AI och realtidsdata, baserat på Södertälje kommuns nuvarande eller framtida (och hypotetiska) datamängder?


Bakgrund:
För att förverkliga Agenda 2030 måste vi mobilisera alla tillgängliga resurser. Förverkligandet av ett hållbart samhälle innan vi har passerat oåterkalleliga gränser kan innebär att vi behöver använda oss av extraordinära metoder och nästa generations teknologi. Med hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens har tillämpningarna inom databehandling blivit mer komplexa, och med mycket större gränser för vad är möjligt. Användningen av komplexa metoder kan göra det möjligt för oss att utveckla mer adaptiva lösningar som skalas bättre över tid och mycket väl kan förändra landskapet och utsikterna för en given utmaning.

Hur kan IoT, AI och maskininlärning användas för att utnyttja befintlig realtidsdata och öppen data på mer effektiva sätt, för såväl dagens som morgondagens datamängder? Och vilka är morgondagens och framtidens datamängder?

Att tänka på:

  • Vilka affärsmässiga konsekvenser och effekter kan lösningen få?
  • Vilka är de tekniska, etiska sociala och ekonomiska utmaningarna med att implementera lösningen?

Önskad effekt: Ett samhälle där IoT, AI och öppen data är viktiga ingredienser för att utveckla nya tjänster för medborgarna i morgondagens verklighet.

#ai  #maskininärning  #datahantering  #morgondagensdata  #vettigasensorer