Category The inclusive society, Challenge #2

“Inclusive and engaging communication”

- How can we ensure all citizens have access to information and an equal chance to engage in the conversation with both Södertälje municipality and other citizens?

Background: Access to information is essential for one to feel included and part of the society. Equally important is the ability for one to engage in the conversation, providing feedback and make one’s voice heard. Today’s society offers efficient ways for people to communicate and make information accessible.

Not everyone has the technical skills, financial possibilities or physical abilities needed to navigate these new channels and platforms used in the modern landscape of communication. Elderly citizens or those with physical disabilities may have a hard time using the tools provided. Others may not have access to technical devices, to engage on equal and frequent terms. Some may feel excluded due to lack of experience with how to communicate on these platforms. Alternative solutions may be needed, to bridge the communication gap for these citizens. 

How can we enable communication with those of our citizens who for various reasons don't have access to the same common platforms, or can use them?

Constraints to consider:

  • What disabilities or needs does the solution cover?
  • Are there any negative effects that the solution might imply for someone with different needs or disabilities?
  • What are the technical, ethical, social and economical challenges of implementing the solution?

Impact: A truly inclusive society, where all are able to enjoy equal access to information and are able to engage in the conversation.

#accesstoinformation  #inclusivecommunications  #equalengagement

__________________________________________________________


Kategori Det inkluderande samhället, Utmaning #2

"Inkluderande och engagerande kommunikation"


– Hur kan vi säkerställa att alla medborgare har tillgång till information och samma chans att engagera sig i samtalet med både Södertälje kommun och andra medborgare?


Bakgrund:
Tillgång till information är avgörande för att man ska känna sig inkluderad och del av samhället. Lika viktigt är förmågan för att engagera sig i samtalet, ge feedback och göra sin röst hörd. Dagens samhälle erbjuder effektiva sätt för människor att kommunicera och göra information tillgänglig.

Alla har dock inte de tekniska färdigheter, ekonomiska möjligheter eller fysiska förmågor som behövs för att navigera i de nya kanaler och plattformar som används i det moderna kommunikationslandskapet. Äldre medborgare eller personer med fysiska funktionsvariationer kan ha svårt att använda de verktyg som tillhandahålls. Andra kanske inte har tillgång till teknisk utrustning för att engagera sig på lika och frekventa villkor. Vissa kan känna sig utanför på grund av bristande erfarenhet av hur man kommunicerar på dessa plattformar. Alternativa lösningar kan behövas för att överbrygga kommunikationsklyftan för dessa medborgare.

Hur kan vi möjliggöra kommunikation med de av våra medborgare som av olika anledningar inte har tillgång till samma gemensamma plattformar, eller kan använda dem?

Att tänka på:

  • Vilka funktionsvariationer eller behov täcker lösningen?
  • Finns det några negativa effekter som lösningen kan innebära för någon med olika behov eller funktionsvariationer?
  • Vilka är de tekniska, etiska, sociala och ekonomiska utmaningarna med att implementera lösningen?

Önskad effekt: Ett verkligt inkluderande samhälle, där alla har samma tillgång till information och kan delta i samtalet.

#tillgångtillinformation  #inkluderandekommunikation  #utjämning