Category The connected society, Challenge #10

 “Data driven development”

- What concepts can be implemented to leverage synergies between IoT, AI and real-time data, to support data driven decision making?

Background: As part of the shift to a connected society, where all things integrate technology and some form of intelligence, we also have to adapt both the way we operate within organizations and the way we make decisions. With access to more data does the need increase for how to analyze the data in an efficient and accurate way. Similarly does the connected society imply new requirements on the reaction time and flow within a decision making process.

Södertälje municipality aims to become more data-driven, to utilize the technology in an efficient and intelligent fashion. We strive to be a society that base our decisions on well derived and proven methods, using calculations and precise simulations. Our goal is to always base our decisions on knowledge available.

Which kind of concepts are needed to support data driven decision making? For example, how can IoT and AI be applied to provide simulations and forecasts in the decision making process? 

Constraints to consider:

  • What are the business implications and competitive results of the solution?
  • What are the technical, ethical, social and economical challenges of implementing the solution?

Impact: A society where decisions are data-driven and based on accurate forecasts, ensuring the most sustainable and viable implementations.

#ai #datadriven #intelligentsociety  #nextgenmethod

__________________________________________________________


Kategori Det uppkopplade samhället, Utmaning #10

"Datadriven utveckling"

- Vilka koncept kan implementeras för att utnyttja synergier mellan IoT, AI och realtidsdata för att stödja datadrivet beslutsfattande?


Bakgrund:
Som en del av skiftet till ett uppkopplat samhälle, där teknik och någon form av intelligens är integrerad i det mesta, måste vi också anpassa hur vi verkar inom organisationer och hur vi fattar beslut. Med tillgång till mer data ökar behovet av hur man analyserar datan på ett effektivt och korrekt sätt. På samma sätt ställer det uppkopplade samhället nya krav på reaktionstid och flöde beslutsprocesser.

Södertälje kommun har som mål att bli mer datadrivet och att utnyttja tekniken på ett effektivt och intelligent sätt. Vi strävar efter att vara ett samhälle som baserar våra beslut på beprövade metoder, med beräkningar och exakta simuleringar. Vårt mål är att alltid basera våra beslut på den kunskap som finns tillgänglig.

Vilken typ av koncept behövs för att stödja datadrivet beslutsfattande? Till exempel, hur kan IoT och AI tillämpas för att tillhandahålla simuleringar och prognoser i beslutsprocessen?

Att tänka på:

  • Vilka är affärsimplikationer och konkurrenskraftiga resultat av lösningen?
  • Vilka är de tekniska, etiska, sociala och ekonomiska utmaningarna med att implementera lösningen?

Önskad effekt: Ett samhälle där besluten är datadrivna och baserade på korrekta prognoser för att säkerställa de mest hållbara implementeringarna.

#ai  #datadriven  #smartsamhälle  #nästagenerationsmetoder