Category The sustainable society, Challenge #5

“Excelling waste management”

- What concepts can be implemented, to ensure more sustainable and scalable waste management?

Background: Waste management is what we do with our waste, from inception to final disposal. Effective and sustainable waste management depends both on the level of recycling of materials disposed of, but also includes the impact and energy consumption from methods of transport and treatment process, as well as compliance to law and regulations.

The ideal is a Södertälje where we use and reuse waste as much as we can, disposing of the waste we produce in a sufficient and sustainable way, while not producing more waste than what is necessary. 

What solutions can be implemented to further enhance the overall waste management process in Södertälje municipality? How can we make the recycling process more energy efficient? What measures can be taken to further track and measure the impact and effectiveness of our waste management process?

Constraints to consider:

  • Which material or category of waste does the solution cover, what is the estimated effects/impact of said waste portion?
  • How does this solution match or complement existing solutions already implemented in Södertälje?
  • What are the technical, ethical, social and economical challenges of implementing the solution?

Impact: Sustainable and efficient waste management, with minimal impact on the environment. 

#sustainablewaste  #wastemanagement #dontletitgotowaste

__________________________________________________________


Kategori Det hållbara samhället, Utmaning #5

“Utmärkt avfallshantering”

- Vilka koncept kan implementeras, för att säkerställa en mer hållbar och skalbar avfallshantering?


Bakgrund:
Avfallshantering är vad vi gör med vårt avfall, från början till slutligt bortskaffande. Effektiv och hållbar avfallshantering beror både på graden av återvinning av material som kasseras, men inkluderar också påverkan och energiförbrukning från transportmetoder och behandlingsprocesser, samt efterlevnad av lagar och förordningar.

Idealet är ett Södertälje där vi använder och återanvänder avfall så mycket vi kan och gör oss av med det avfall vi producerar på ett tillräckligt och hållbart sätt, samtidigt som vi inte producerar mer avfall än vad som är nödvändigt.

Vilka lösningar kan implementeras för att ytterligare förbättra den övergripande avfallshanteringsprocessen i Södertälje kommun? Hur kan vi göra återvinningsprocessen mer energieffektiv? Vilka åtgärder kan vidtas för att ytterligare spåra och mäta effekten och effektiviteten av vår avfallshanteringsprocess?

Att tänka på:

  • Vilket material eller avfallskategori omfattar lösningen, vilka beräknade effekter/påverkan av nämnda avfallsdel?
  • Hur matchar eller kompletterar denna lösning befintliga lösningar som redan implementerats i Södertälje?
  • Vilka är de tekniska, etiska, sociala och ekonomiska utmaningarna med att implementera lösningen?

Önskad effekt: Hållbar och effektiv avfallshantering, med minimal påverkan på miljön.

#hållbartavfall  #avfallshantering  #låtdetinteslösasbort