Category The inclusive society, Challenge #3

“Open data for further development of the inclusive society”

- How can we enable and facilitate the use of open data and open innovation, to leverage new initiatives and developments for a more inclusive society?

Background: In order to maintain an inclusive society, we need to work together and continue to adopt new solutions, adapting to the ever changing environment in which we live. Starting a few years back, Södertälje municipality is working on opening up data to give others the opportunity to use it. For example, we have published data on vacant parking spaces for citizens with permits for handicap parking spots. 

What data can be published or gathered, to create further possibilities for new and complementing solutions? How can data already available to the public be enhanced or presented, to enable a more inclusive society? How can we leverage data from other organizations or enable sharing of resources?

Constraints to consider:

  • What might the impact be of the data presented (some data might be sensitive to publish)?
  • What are the business implications and competitive results of the solution?
  • What are the technical, ethical, social and economical challenges of implementing the solution?

Impact: An effective use of data, driven by cooperation and joint efforts, for the benefit of improving developments for an inclusive society.

#sharedresources  #opendata  #citizendriveninnovation

__________________________________________________________


Kategori Det inkluderande samhället, Utmaning #3

"Öppna data för vidareutveckling av det inkluderande samhället"

- Hur kan vi möjliggöra och underlätta användningen av öppna data och öppen innovation, för att utnyttja nya initiativ och utvecklingar för ett mer inkluderande samhälle?


Bakgrund:
För att upprätthålla ett inkluderande samhälle måste vi arbeta tillsammans och fortsätta att anta nya lösningar, anpassa oss till den ständigt föränderliga miljö vi lever i. Med start för några år sedan arbetar Södertälje kommun med att öppna upp data för att ge andra möjlighet att använda den. Vi har till exempel publicerat uppgifter om lediga parkeringsplatser för medborgare med tillstånd för handikappparkeringar.

Vilken data kan publiceras eller samlas in för att skapa ytterligare möjligheter för nya och kompletterande lösningar? Hur kan uppgifter som redan är tillgängliga för allmänheten förbättras eller presenteras för att möjliggöra ett mer inkluderande samhälle? Hur kan vi utnyttja data från andra organisationer eller möjliggöra delning av resurser?

Att tänka på:

  • Vilken påverkan kan de presenterade uppgifterna få (viss data kan vara känsliga att publicera)?
  • Vilka affärsmässiga konsekvenser och effekter kan lösningen få?
  • Vilka är de tekniska, etiska, sociala och ekonomiska utmaningarna med att implementera lösningen?

Önskad effekt: En effektiv användning av data, driven av samarbete och gemensamma ansträngningar, till förmån för att förbättra utvecklingen för ett inkluderande samhälle.

#sharedresources  #opendata  #medborgardriveninnovation