Category The connected society, Challenge #7

“Power of open data”

- What concepts can be implemented that leverage new and existing open data, to build sustainable businesses?

Background: Since a few years back, Södertälje municipality are working to enable and provide open data, in order to give others the opportunity to use the public data that is generated and controlled by the municipality. Publishing open data is a constant work in progress, and we work actively to evaluate what data we can publish, both from existing registries and by new methods or sources. 

How can the data that is already available be used to create a more inclusive, sustainable and connected society, and what data can we publish to create possibilities for more good solutions? What solutions can be leveraged to harvest the full potential of the open data mindset of Södertälje?

Constraints to consider:

  • How does this solution match or complement existing solutions already implemented in Södertälje?
  • What are the technical, ethical, social and economical challenges of implementing the solution?

Impact: A society where publicly available data is utilized in the pursuit of a sustainable, inclusive, connected and ever evolving society.

#opendata  #itsallconnected  #datadriven  #sensorsthatmakesense

__________________________________________________________


Kategori Det uppkopplade samhället, Utmaning #7

"Kraften hos öppen data"


- Vilka koncept kan implementeras som utnyttjar nya och befintliga öppen data, för att bygga hållbara företag?


Bakgrund:
Södertälje kommun arbetar sedan några år med att tillhandahålla öppna data, för att ge andra möjlighet att använda den offentliga data som genereras och kontrolleras av kommunen. Att publicera öppen data är ett ständigt pågående arbete och vi arbetar aktivt med att utvärdera vilken data vi kan publicera, både från befintliga register och med nya metoder eller källor.

Hur kan den data som redan finns användas för att skapa ett mer inkluderande, hållbart och uppkopplat samhälle och vilken data kan vi publicera för att skapa möjligheter till fler bra lösningar? Vilka lösningar kan utnyttjas för att dra nytta av den fulla potentialen i Södertäljes uppöppnande av tillgång till data?

Att tänka på:

  • Hur matchar eller kompletterar denna lösning befintliga lösningar som redan implementerats i Södertälje?
  • Vilka är de tekniska, etiska, sociala och ekonomiska utmaningarna med att implementera lösningen?

Önskad effekt: Ett samhälle där öppen och tillgänglig data används i strävan efter ett hållbart, inkluderande, uppkopplat och ständigt föränderligt samhälle.

#öppnadata  #allaanslutna  #datadrivna  #vettigasensorer