Category The sustainable society, Challenge #4: 

“Excelling resource management”

- What concepts can be implemented, to ensure more sustainable and scalable resource management?

Background: Resource management covers the complete life cycle of what materials we consume and use in our society. Effective and sustainable resource management in Södertälje means that the virgin materials consumed in our society is decreased, as well as maximizing the use of the things we already have. This requires us all to be wary of what we consume when we have to purchase new things. It also relies on the existence of effective and thought-through processes to maximize the value of the resource throughout its life-cycle. Our vision is to find new easy to share existing resources (such as venues, cars, tools etc), while improving our means for how to minimize the footprint of any new resources purchased.

What solutions can be implemented to further enhance the resource management process in Södertälje municipality? How can we maximize the value of each resource at each step in its life-cycle, or minimize the footprint for new resources that needs to be purchased?

Constraints to consider:

  • Which resources does the solution cover and what is the estimated effects/impact?
  • How does this solution match or complement existing solutions already implemented in Södertälje?
  • What are the technical, ethical, social and economical challenges of implementing the solution?

Impact: Sustainable and efficient resource management, with minimal impact on the environment.

#sustainableuse  #resourcemangement  #reuse #recycle

__________________________________________________________


Kategori Det hållbara samhället, Utmaning #4:

"Utmärkt resurshantering"

- Vilka koncept kan implementeras för att säkerställa en mer hållbar och skalbar resursförvaltning?


Bakgrund:
Resurshantering omfattar hela livscykeln för de material vi konsumerar och använder i vårt samhälle. Effektiv och hållbar resurshushållning i Södertälje gör att de jungfruliga material som konsumeras i vårt samhälle minskar, samt maximerar användningen av de saker vi redan har. Detta kräver att vi alla är noga med vad vi konsumerar när vi ska köpa nya saker. Det behöver också finns effektiva och genomtänkta processer för att maximera värdet av resursen under hela dess livscykel. Vår vision är att hitta nya befintliga resurser som är lätta att dela (såsom lokaler, bilar, verktyg etc), samtidigt som vi förbättrar hur vi minimerar fotavtrycket av alla nya resurser som köps.

Vilka lösningar kan implementeras för att ytterligare förbättra resursförvaltningsprocessen på Södertälje kommun? Hur kan vi maximera värdet av varje resurs vid varje steg i dess livscykel, eller minimera fotavtrycket för nya resurser som måste köpas in?

Att tänka på:

  • Vilka resurser täcker lösningen och vad är de uppskattade effekterna/effekterna?
  • Hur matchar eller kompletterar denna lösning befintliga lösningar som redan implementerats i Södertälje?
  • Vilka är de tekniska, etiska, sociala och ekonomiska utmaningarna med att implementera lösningen?

Önskad effekt: Hållbar och effektiv resurshantering, med minimal påverkan på miljön.

#hållbaranvändning  #resursförvaltning  #återanvändning  #återvinning