Digital Södertälje

In Södertälje municipality we try to take a holistic approach to digitalization in order to make the best use of its possibilities and to create new and efficient digital working methods. Digitalization is necessary to fulfill our basic mission; to deliver the best possible welfare and services to Södertäljes residents, companies and visitors, this with good transparency and high accessibility. We have four designated strategic development areas, Accessibility, Competence, Development and Efficiency.

Read more att http://digitala.sodertalje.se/

We work in all the following fields and we have a strong focus on ecosystems, real time data and sustainability.

The municipality of Södertälje, together with Telge Återvinning, RISE Research Institute of Sweden and Umeå University, has been granted funding from the Strategic Innovation Program IoT Sweden, a joint initiative by Vinnova, Formas and the Swedish Energy Agency. The funds have been granted in the call "IoT for innovative societal benefits and a better life for all in an interconnected world" 

The project which is called "The inclusive, sustainable and connected society" aims to develop IoT-based concepts that will support Södertälje municipality / group in the use of machine-generated data as a strategic resource for both internal efficiency and as a basis for democratization. 

Furthermore, the purpose is to develop data-driven working methods for higher resource and cost efficiency in the municipalities / group work with resource and waste management, which was part of achieving the municipality's / group's sustainability goals by 2030.

Hack for Södertälje 2022 is part of this Vinnova project and hence the main theme.

Digitala Södertälje

I Södertälje kommun försöker vi ta ett helhetsgrepp på digitaliseringen för att på bästa sätt utnyttja dess möjligheter och skapa nya och effektiva digitala arbetsmetoder. Digitalisering är nödvändigt för att uppfylla vårt grunduppdrag; att leverera bästa möjliga välfärd och tjänster till Södertäljes invånare, företag och besökare. Detta med god transparens och hög tillgänglighet. 

Vi har fyra strategiska utvecklingsområden, tillgänglighet, kompetens, utveckling och effektivitet.

Vi arbetar inom alla följande områden och vi har ett starkt fokus på ekosystem, realtidsdata och hållbarhet.

Södertälje kommun tillsammans med Telge Återvinning, RISE (Research Institute of Sweden) och Umeå Universitet har beviljats medel från Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Medlen har beviljats inom utlysningen "IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld” 

Projektet heter “Det inkluderande, hållbara och uppkopplade samhället” och syftar till att utveckla IoT-baserade koncept som ska stödja Södertälje kommun/koncern i att nyttja maskingenererad data som en strategisk resurs för både intern effektivitet och som ett underlag för demokratisering. 

Vidare är syftet att utveckla datadrivna arbetsmetoder för högre resurs- och kostnadseffektivitet i kommunkoncernens arbete med resurs- och avfallshantering, som ett led i att nå kommunens/koncernens hållbarhetsmål till 2030.

Hack for Södertälje 2022 är en del av denna Vinnova projekt och därav huvudtemat.