Telge

About Telge
Telge is owned by Södertälje municipality and is for everyone who lives and works in Södertälje. The group consists of the parent company Telge AB and a number of wholly owned subsidiaries and companies in which Telge is a partner. We offer housing and services that are linked to housing and housing, but also science centers and staffing services. A very important task is also to help young people into working life. We simply do societal benefits on a commercial basis and contribute financially to the municipality through the surplus we create. The municipality of Södertälje has given us a clear assignment that can be summarized as follows:

  • Offer Södertälje residents services and services that improve their everyday live
  • Work for and contribute to a more attractive Södertälje
  • Create a financial surplus and contribute financially to the municipality and the residents
  • Challenge and stimulate competition in their respective industries

Why we want to be partners with Hack for Södertälje
We want to help make Södertälje better for those who live and work here. We see Hack for Södertälje hackaton as an exciting and innovative way to solve problems and hope that through our support, we can contribute to the participating teams identifying many value-creating solutions within the various challenge areas.

Read more about Telge and Telgebolagen at telge.se

________________________________________________________

Om Telge
Telge ägs av Södertälje kommun och är till för alla som bor och verkar i Södertälje. Koncernen består av moderbolaget Telge AB och ett antal helägda dotterbolag och bolag som Telge är delägare i. Vi erbjuder bostäder och tjänster som är kopplade till bostad och boende, men också science center och bemanningstjänster. En mycket viktig uppgift är också att hjälpa unga människor ut i arbetslivet. Vi gör helt enkelt samhällsnytta på kommersiella grunder och bidrar ekonomiskt till kommunen genom det överskott vi skapar. Södertälje kommun har givit oss ett tydligt uppdrag som kan sammanfattas enligt följande. Telge ska:

  • Erbjuda Södertäljeborna tjänster och service som förbättrar deras vardag
  • Jobba för och bidra till ett attraktivare Södertälje
  • Skapa ett ekonomiskt överskott och bidra ekonomiskt till kommunen och kommuninvånarna
  • Utmana och stimulera konkurrensen inom sina respektive branscher

Därför vill vi vara partner med Hack for Södertälje
Vi vill vara med att bidra till att göra Södertälje bättre för de som bor och verkar här. Vi ser Hack for Södertälje hackaton som ett spännande och nytänkande sätt att lösa problem och hoppas på att vi genom vår support, kan bidra till att teamen som deltar kommer att identifiera många värdeskapande lösningar inom de olika utmaningsområdena.

Läs mer om Telge och Telgebolagen på telge.se